västerås biogasanläggning

Hänvisningar görs även till erfarenheter från andra biogasprojekt. Västerås where the planning is still going on and where building is intended to start in spring 2003 and one in Vänersborg where the plant started operating in April The empirical material consists of interviews with key persons as well as written material, such. Enligt projektplanerna ska byggnation påbörjas våren 2003 och driftstart ske våren Biogasanläggningen kommer att ägas gemensamt av Vafab, Mälarenergi, LRF och de enskilda bönderna.

I många fall används gasen dock för uppvärmning eller kraftvärme. För det andra har projektet inneburit en rad konkreta frågor och problem som projektledningen varit tvungna att hantera. Allt detta betyder att 1 Biogas produceras genom nedbrytning av organiskt material under anaeroba (syrefria) förhållanden. Den ursprungliga idén växte fram i slutet av 1980-talet då lokala lantbrukare funderade på att börja odla vallgrödor (klöver) för att förbättra markstrukturen i den känsliga åkermarken i Mälarområdet. I Vänersborg präglades planeringen av att det var frågan om en samverkan mellan ett antal jämnstarka kommuner som gemensamt äger det regionala avfallsbolaget. Denna aspekt av projektplaneringen studeras emellertid inte i denna rapport. Kapitel fem, om Vänersborg, fokuserar på den politiska processen och diskussionerna kring projektet både inom och mellan de involverade kommunerna. Västerås där planeringen fortfarande pågår och byggstart beräknas till våren 2003 och en i Vänersborg där anläggningen togs i drift i april Det empiriska materialet består av intervjuer med nyckelpersoner samt ett omfattande skriftligt material i form av projektplaner, ansökningshandlingar, mötesprotokoll och remissyttranden. Däremot har en diskussion kring resultaten förts med forskarkollegor under forskningsprocessens gång. Biogasanläggningen kommer att lokaliseras ca 1200 meter från tätbebyggelse och ca 700 meter från enstaka hus. Organisationsformen påverkas även av faktorer av institutionell karaktär, såsom vem som ansvarar för renhållning och energifrågor i kommunen samt relationen mellan offentliga och privata aktörer.

Cykling västerås, Namaz gånger västerås 2018, Tid pool västerås stad,