akut leukemi hos äldre

t(6;9 p23;q34.1 DEK-NUP214 inv(3 q21.3q26.2) or t(3;3 q21.3;q26.2 gata2, mecom t(1;22 p13.3;q13.3 RBM15-MKL1 (megakaryoblastic) AML with BCR-ABL1 (provisional) AML. Orsaken är att det vanligen bildats så många leukemiceller att den normala blodbildningen i benmärgen trängts undan och inte kan fungera. Förlängd infusionstid av antracykliner är ett annat sätt att minska risken för hjärttoxicitet, vilket rekommenderas i de nationella riktlinjerna. Både blod och benmärg undersöks i mikroskop, men också med moderna metoder som ger mer detaljerad information om de sjuka cellerna. Klassifikation av AML enligt WHO (2016) utifrån cellmorfologi, fenotyp, genetiska fynd och kliniska uppgifter som ev tidigare cytotoxisk behandling.akut leukemi hos äldre

För patienter med blödningssymptom. Komplett remission uppnås efter en eller två behandlingar hos tre fjärdedelar av yngre patienter (under 60 år och hos drygt hälften av de äldre patienterna.

Både vid allogen och autolog transplantation ges stamcellerna till patienten på samma sätt som en blodtransfusion. APL drabbar oftare yngre personer, och kan oftast, men inte alltid, diagnostiseras genom enbart benmärgsmikroskopi. Sedan sticks en nål in i bäckenbenet eller mer sällan i bröstbenet och en del av den rödaktiga benmärgsvätskan sugs. Decitabin ( Dacogen ) är registrerat för AML över. Kontroll av eventuellt kvarvarande sjukdom (MRD, measurable residual disease) med flödescytometrisk analys av benmärg efter andra behandlingsomgången rekommenderas vid intermediär och standardrisk AML, då kvarvarande tecken på sjukdom ökar risken för återfall, varvid allogen stamcellstransplantation kan övervägas. Nyare analoger, som guadecitabin, med förhoppning om förbättrad farmakokinetik, behandlingslogistik och/eller behandlingsresultat är under utprövning i pågående studier. Vid återfall som inträffar sent efter avslutad behandling kan dock ny remission uppnås med samma behandling som används initialt, medan tidiga återfall har sämre prognos.