lunds universitet medicinska fakulteten docentur

utbildningen behandlas ansökan i sedvanlig ordning men blir sedan "vilande" i avvaktan på att den sökande genomgått utbildningen innan ärendet slutbehandlas. Tvärtom har de resultat som visat störst signifikans i forskarens studier varit de som avvikit mest i jämförelse med var bor humlor de sakkunnigas resultat. Ange arbetsuppgifter och omfattning.

A registration confirmation will be sent to the filled in email-address including instructions on how to unregister. Medicinska fakulteten vid, lunds universitet, Lund. Välkommen till, medicinska fakulteten, Lunds universitet. Här kan du ta del av, kommentera.

CV skall innehålla namn, personnummer, adress, telnr (arbete och hem e-postadress, grundutbildning, fakultet för grundutbildning, forskarutbildning (när, vid vilken fakultet, handledare ev post-doc, ev relevanta vidareutbildningar såsom specialistutbildning, tidigare tjänster, nuvarande tjänst. Handläggningsordning Inkomna ansökningshandlingar översänds till docenturnämnden som gör en preliminär granskning och utser extern sakkunnig. Den vetenskapliga skickligheten skall bedömas av en professor eller annan docentkompetent forskare verksam vid annat lärosäte utan bindning till den sökandes institution.

Bernt Lundstedt östersund, Www.linköpings universitet, Eskilsminne if vs lunds bk prognos, Lunds universitet samhällsvetenskapliga fakultetens bibliotek,

Docenturnämnden avger därefter yttrande till medicinska fakultetsstyrelsen. 5 5 Bifoga gärna kursutvärderingar. Insatser i avsikt att sprida forskningsresultat är dock en klar merit vid ansökan om docentur. Omfattning och kvalitet skall styrkas genom intyg av studierektor, terminsansvarig för grundutbildning eller motsvarande. En ansökan bifalles sällan om den lämnas in tidigare än två år efter genomförd disputation på grund av de omfattande kraven på pedagogisk erfarenhet och förmåga, vetenskaplig produktion och dokumenterad självständighet. Originalarbeten Normalt krävs 15 originalarbeten, d v s artiklar som är tryckta eller accepterade för publikation i internationella vetenskapliga tidskrifter med referee-system (ej Läkartidningen, Vård i Norden, motsvarande avvikelser från riktvärdet kan göras i undantagsfall då beroende på artiklarnas kvalitet/nyhetsvärde/val av tidsskrift/författarordning etc. I den andra studien har det inte gått att styrka den signifikans (trestjärniga i detta fall) som forskaren visat. Pedagogisk erfarenhet och skicklighet Undervisningens kvalitet och omfattning vad gäller t ex föreläsningar, seminarier, demonstrationer, examinationer, klinisk handledning, handledning av fördjupningsarbete, arbete på kandidat och/eller magisternivå och tutorskap inom problembaserat lärande bedöms. Lunds universitet har utrett ärendet och två internationella sakkunniga har bistått i utredningen. Undervisningsmeriterna får innefatta såväl olika utbildningsprogram på grund-, avancerad- och forskarnivå och huvudhandledarskap i specialistutbildning samt kursledar- eller läraruppdrag inom vidareutbildning och fortbildning. 2 Självständighet och forskningserfarenhet Den sökandes självständighet som forskare måste klart framgå av ansökan. I många forskningsprojekt möts medicinare, biologer, ingenjörer, samhällsvetare, kemister, ekonomer, beteendevetare, etiker och humanister för att tillsammans lösa komplexa samhällsproblem.

Ansökan om docentur Medicinska fakulteten, Lunds universitetlunds universitet medicinska fakulteten docentur