förenade liv 10660 stockholm

är beroende av en persons eller flera personers liv och sådan direkt försäkring som meddelas som tillägg till sådan livförsäkring (klass. Tidigare under våren anmälde bolaget till Finansinspektionen att man avsåg att genomföra överlåtelse av försäkringsbeståndet i bolaget till Folksam Liv respektive Folksam Sak. Olycksfalls- och sjukförsäkring (klass 1 och 2) samt lång olycksfalls- och sjukförsäkring (klass IV avser försäkring av periodiskt belopp, som i händelse av den försäkrades arbetsoförmåga oavsett om denna förorsakats av olycksfall eller sjukdom utbetalas för tid utöver avtalad karenstid. VD sedan 2016.

Försäkringar: Sverige, bohusgatan Är det här ditt företag? 5 månader, nu under juni har beståndsöverlåtelse registrerats från Förenade Liv Gruppförsäkrings AB till Folksam Liv respektive Folksam Sak. . Förenade Liv Gruppförsäkrings AB hade år 2016 en premievolym för egen räkning på drygt 1,1 miljarder kronor och placeringstillgångar på cirka 3,8 miljarder kronor. Tack för ditt meddelande. De försäkringar som överlåts till sakbolaget är gruppolycksfall och gruppsjukförsäkring. Svensk Näringsgrensindelning - SNI 65119 - Övrig livförsäkring 65200 - Återförsäkring 65120 - Skadeförsäkring, wikipediafoton från närområdet. Beslutet har fattats på basis av en analys som utvisar att införlivningen är görbar samtidigt som den effektiviserar Folksam och gagnar samtliga berörda företagskollektiv. Bolaget får driva försäkringsrörelse i och utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES). Vidare har Folksam tillsammans med Förenade Liv fattat beslut om att ingå en överenskommelse (avsiktsförklaring) mellan Folksam Sak, Folksam Liv och Förenade Liv rörande villkoren och principer kring införlivning som syftar till att ge parterna en trygghet i att införlivningen ska ske på ett korrekt. Ratsit är öppet för allmänheten, dock har vi ett max antal rapportvisningar per IP-nummer varje månad. Tilläggsförsäkring till direkt livförsäkring avser dels premiebefrielse, dels rätt för försäkringstagaren att erhålla ett engångsbelopp (förtids- eller sjukkapital) om den försäkrade blir varaktigt eller eljest långvarigt arbetsoförmögen.