dHL telefonnummer kundtjänst klagomål

hoppa direkt till de enskilda kapitlen via följande rullgardinsmeny. Tveka inte att kontakta oss om du har några frågor om hur valborg stockholm 2018 vi behandlar dina personuppgifter, denna Integritetspolicy eller om du vill begära ett registerutdrag. Vi kommer inte heller sälja dina personuppgifter till tredje part utan ditt tillstånd. Tel:, e-post: email protected, lekmer avser att behandla alla personuppgifter på ett lagligt, öppet och rättvist sätt i enlighet med tillämplig lagstiftning (bl. Lekmer är personuppgiftsansvarig och har följande kontaktuppgifter: Per post: Lekmer AB, BOX 29098, 100 52 Stockholm. Detta inkluderar loggning och behandling av data relaterade till användning av uppgifter som är kopplade till kuponger, i synnerhet för att förhindra bedrägerier. Till exempel har vi sammanfattat all landsspecifik databehandling i ett eget kapitel och hänvisar alltid till detta kapitel om landsspecifik databehandling föreligger. Ett eventuellt återkallande av samtycke skickas till email protected Som registrerad äger du rätt att inge eventuella klagomål angående behandling av dina personuppgifter till.

Namn Ålder Kön Adress E-post Telefonnummer Betalningshistorik Betalningsuppgifter Köphistorik Köp- och användargenererade data Angivna kundval avseende kommunikationskanaler. Du har rätt att begära att dina personuppgifter tas bort om de inte längre är nödvändiga för det ändamål de samlades in för. För valet av individuella produktrekommendationer använder vi i enlighet med de lagstadgade bestämmelserna huvudsakligen dina tidigare inköpsdata och intresseuppgifter med beaktande av de intressen, preferenser och profildata som du meddelat oss. Lekmer kommer på din begäran eller på eget initiativ att rätta, radera, avidentifiera eller komplettera dina uppgifter om de upptäcks vara felaktiga, ofullständiga eller missvisande. Du kommer att få information om de ämnen som omfattas av de enskilda nyhetsbreven. Avsaknad av personuppgifter innebär att Lekmer inte kan fullgöra sina åtaganden och kan tvingas neka köpet. När Lekmers personuppgiftsbehandling utförs med stöd av en göra i malmö sommaren 2018 intresseavvägning har du rätt att invända mot denna. Eventuella ändringar av Lekmers integritetspolicy Lekmer förbehåller sig rätten att när som helst göra ändringar i denna Integritetspolicy. På uppdrag av oss får dessa tjänsteleverantörer principiellt endast behandla dina uppgifter under särskilda villkor. Profilering För Prenumeranter kan Lekmer komma att behandla personuppgifter genom profilering. När vi i det följande nämner "Zalando "vi" eller "oss" menas alltid de ansvariga företagen i Zalando-koncernen.

dHL telefonnummer kundtjänst klagomål